Klasse 4 laser machines

informatieblad

klasse 4 lasers

Lees deze documentatie aandachtig door en volg de geldende wetten , normen en instructies voordat U laserklasse 4 machines in bedrijf zet of beschikbaar stelt voor (gecertificeerde) derden !  

Klasse 4 lasers vormen specifieke gevaren voor de gezondheid en kunnen tot op zeer grote afstand schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken.

Gebruik van extra beschermende maatregelen is verplicht !

Wetten , normen en overige regelgeving

Klasse 4 lasers zijn gevaarlijk ! Bij het in gebruik stellen van een klasse 4 lasermachine moet U zich als gebruiker, bediener, werkgever of ter beschikking steller conformeren aan een breed spectrum van regels , wetten , normen en gebruiksvoorschriften. Ook wordt U geacht kennis te hebben van de gevaren die ontstaan bij het in bedrijf stellen van lasermachines. Dit informatieblad is geen vervanging voor de wetten en normen zoals onder andere opgesteld door de Europese Unie, IEC , NEN of Arbodienst. U dient de regelgeving van deze instanties zelf te absorberen ,te interpreteren en correct toe te passen. Dit informatieblad niet compleet of alles omvattend ; we geven hier slechts een richting aan om U te helpen met een eerste oriëntatie in de wetgeving voor gebruik van open laser machines. 

In dit informatieblad ligt de focus op veiligheid rondom klasse 4 lasers. Bij het gebruik van CNC gestuurde klasse 4 lasermachines dienen daarnaast ook andere veiligheidsaspecten met betrekking tot bijvoorbeeld  luchtkwaliteit , beknellingsgevaar , elektrische schokken of hoge gasdrukken meegewogen te worden. Deze veiligheidsaspecten worden in dit informatieblad niet behandeld. Raadpleeg hiervoor de correcte documentatie en regelgeving.

Classificatie van lasers

Laserbronnen met daarbij behorende behuizingen en machines worden ingedeeld in een klasse systeem waarbij elke klasse een specifiek risico vormt voor de gezondheid of de omgeving.

Klasse 1 Deze klasse is oog-veilig onder alle omstandigheden. 

Klasse 1M 

Klasse 2 

Klasse 2M Klasse 3R 

Klasse 3B

Klasse 4 Dit is de hoogste lichtstraling klasse. Deze is zeer gevaarlijk. Ook het kijken naar diffuse reflecties van dit licht is gevaarlijk. Klasse 4 laserbundels kunnen brand veroorzaken in materialen als deze daarop worden geprojecteerd. Klasse 4 lasers veroorzaken bij directe of indirecte blootstelling permanente blindheid en 3e graads verbranding van de huid. 

Bij het in gebruik nemen van G.Weike / lasergraaf CNC laser machines dient U altijd uit te gaan van persoonlijke bescherming tegen Klasse-4 laserbronnen.

Opstelling & afscherming van machines

Bij de opstelling van een klasse 4 laser machine heeft U een wettelijke verplichting om extra maatregelen te nemen voor bescherming van gebruikers , omstanders en goederen. De volgende zaken komen daarbij onder andere aan de orde.

  •  De lasermachine moet in een afgesloten laser ruimte geplaatst zijn .
  •  Deze laser ruimte dient de elektromagnetische straling vanuit de laserbron naar buiten de ruimte volledig te blokkeren wanneer de laser in gebruik is.
  •  De toegang tot deze ruimte moet voorzien worden van de nodige signalering en dient (bij voorkeur elektronisch) bewaakt te zijn. (interlock)
  • De laser ruimte dient vrij te zijn van brandbare zaken of materialen.
  • De laser ruimte mag alleen betreden worden door noodzakelijke personen.
  • Nabij de toegang van de ruimte dient een externe interlock beveiliging geplaatst te worden waarmee de laserbron op afstand direct uitgeschakeld kan worden. (Lasergraaf machines zijn hiervoor voorzien van een speciale aansluiting voor een extern interlock systeem).

Regelgeving voor opstellingen van laser bronnen is onder andere terug te vinden in NEN-EN-IEC 60825 en de arbo richtlijn 89/391 EEG

training  & certificering

   Personen die zich in het bereik van een klasse 4 laser bevinden dienen conform NEN-EN-IEC 60825 en de arbo richtlijnen getraind te zijn in de risico’s en de gevaren van een klasse 4 laser. Extra aandacht en training is vereist voor personen die onderhoud , instellingen en/of reparaties verrichten aan de laserbron, het laser pad of de machine waarvan een klasse 4 laser een onderdeel vormt.

   Laser veiligheidstrainingen zijn algemeen beschikbaar bij opleidingsinstituten en gespecialiseerde bedrijven. Het is niet toegestaan voor ongetrainde personen om een klasse 4 laser in bedrijf te zetten. Bij voorkeur zijn alle gebruikers ook gecertificeerd (onafhankelijk getoetst op hun kennis)

persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het gebruik van klasse 4 lasers is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Naast beschermende kleding dient iedereen binnen het bereik van de laser minimaal een gecertificeerde laser veiligheidsbril te dragen van type L7 of hoger. De lichtfrequentie van de laserbron en de puls frequentie van de laser zijn daarbij ook van belang voor de juiste keuze van een laser veiligheidsbril.  Normaal gesproken opereren klasse 4 fiber lasers voor bewerken van metalen in het gebied tussen 1000 en 1100 nm. Sommige laserbronnen zijn daarbij CW (continu aan) en sommige laserbronnen zijn instelbaar binnen een bepaald frequentiebereik. Kies veiligheidsbrillen daarom altijd aan de hand van de specificaties van de laserbron.

In Nederland en België zijn diverse aanbieders die gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen leveren.. Vraag altijd een certificaat bij uw laser veiligheidsbril en bewaar dit goed. Laser veiligheidsbrillen hebben een beperkte levensduur (meestal een aantal jaren).